Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Fundacja IA UW


Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
 
tel. (022) 55-22-800
fax. (022) 55-22-801
e-mail: fundacjaprzyjacioliauw@poczta.onet.pl

NIP: 526-16-64-061
REGON: 010088323

Bank PKOBP
numer konta: 22 1020 1013 0000 0702 0128 2276

Organami Fundacji są: Zgromadzenie Ogólne Fundatorów oraz Zarząd Fundacji. Fundacja reprezentowana jest przez Zarząd. W sklad Zarzadu wchodzą: Roksana Chowaniec, Wieslaw Więckowski, Marta Guzowska, Marzena Luszczewska i Marcin Rudnicki.

Zarząd Fundacji pelni dyżury:
Prezes Fundacji Roksana Chowaniec - wtorek 10.00-12.00
Wiceprezes Fundacji Wieslaw Więckowski - środa 12.00-14.00Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w 1992 roku.

Celami Fundacji są między innymi:
- działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Instytutu Archeologii UW, jego unowocześnianie oraz zapewnienie zarówno wysokiego poziomu naukowego i dydaktycznego, jak też wysokiego standardu technicznego i zaplecza socjalno-kulturalnego;
- gromadzenie funduszy przeznaczonych na finansowanie badań naukowych oraz współpracy naukowej i naukowo-technicznej Instytutu Archeologii UW w kraju i zagranicą;
- wspieranie działalności wydawniczej Instytutu Archeologii UW;
- upowszechnianie wiedzy o Instytutu Archeologii UW, osiągnięciach naukowych i programach badawczych;
- współpraca z ośrodkami naukowymi, naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- gromadzenie i pomnażanie środków finansowych pochodzących z majątku i dochodów Fundacji;
- współpracę ze środowiskami nauki, techniki i kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
- współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą. Przedmiotem działalności może być wszelka działalność produkcyjna, usługowa i handlowa prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.
 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ FUNDACJI

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę